Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-05/17-01/46

URBROJ: 2176/02-02-18-11

Hrvatska Kostajnica, 05. rujna 2018.

            Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćen tekst, 137/15 i 123/17 ), članka 34. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice, ( „Službeni vjesnik" br. 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ), članka 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( „Službeni vjesnik" br. 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 )

 

S A Z I V A M

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice

 

koja će se održati u ponedjeljak,  10. rujna 2018. godine u zgradi Gradske uprave, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica, s početkom u 20,00 sati.

 

 

Za sjednicu  predlažem:

D N E V N I   R E D


1.      Suglasnost na Prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „ Krijesnica " Hrvatska Kostajnica

2.      Rekonstrukcija zgrade u svrhu otvaranja kulturnog centra - Odluka o davanju

suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Hrvatske Kostajnice unutar Mjere 07

„ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima " iz Programa ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

3.      Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma/kulturnog centra na k.č.br. 1001 (125) k.o. Kostajnica u Hrvatskoj Kostajnici - Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Hrvatske Kostajnice unutar Mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima " iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

4.      Odluka o I. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice

5.      Odluka o usklađivanju podataka u Planu zaštite od požara

6.      Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice

7.      Vijećnička pitanja

 

Molimo Vašu nazočnost, a eventualnu spriječenost molimo opravdajte osobno u stručnoj službi ili putem telefona 044/551-551.                                             

 

                                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                                        Ivan Čubaković, prof.

 

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com