Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/pravovaljana-lista-kandidata-http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/pravovaljana-lista-kandidata-<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">U GRADU HRVATSKOJ KOSTAJNICI</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Hrvatskoj Kostajnici.pdf"><span style="font-size: small;">ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU HRVATSKOJ KOSTAJNICI</span></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Hrvatskoj Kostajnici.pdf"><span style="font-size: small;">PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU HRVATSKOJ KOSTAJNICI</span></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća bo&scaron;njačke nacionalen manjine u Gradu Hrvatskoj Kostajnici.pdf">ODLUKA O NEODRŽAVANJU IZBORA VIJEĆA BO&Scaron;NJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU HRVATSKOJ KOSTAJNICI</a><br /></span></p>Tue, 16 Apr 2019 14:13:00 +0200RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTAhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/rjeenje-o-odreivanju-birakih-mjestahttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/rjeenje-o-odreivanju-birakih-mjesta<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25819041416300.pdf"><span style="font-size: medium;">RJE&Scaron;ENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA</span></a></p>Tue, 16 Apr 2019 14:11:00 +0200PLAN NABAVE ZA 2019. III IZMJENEhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-nabave-za-2019-iii-izmjenehttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-nabave-za-2019-iii-izmjene<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Plan nabave za 2019. III. izmjene.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>III. IZMJENE</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan nabave za 2019. III. izmjene.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Plan nabave za 2019. III. izmjene.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Plan nabave za 2019. III. izmjene.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2019. GODINU</strong></span></a></p> <p>&nbsp;</p>Tue, 19 Mar 2019 14:18:00 +0100OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest15032019http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest15032019<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">OBAVIJEST</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;">Državni tajnik Sredi&scaron;njeg ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Pravilnik o najmu stambenih jedinica</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Pravilnik je objavljen u &bdquo;Narodnim novinama" br. 25/19.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Link:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_25_498.html">https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_25_498.html</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 15 Mar 2019 09:22:00 +0100OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest13-03-2019http://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest13-03-2019<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">OBAVIJEST</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;"> </span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">Obavje&scaron;tavamo da je Vlada Republike Hrvatske donijela</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">UREDBU</span> O PRODAJNOJ CIJENI OBITELJSKE KUĆE ILI STANA U DRŽAVNOM VLASNI&Scaron;TVU KOJIMA UPRAVLJA SREDI&Scaron;NJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Uredba je objavljena u &bdquo;Narodnim novinama" br. 24/19.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> Link: <a href="https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_24_477.html">https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_24_477.html</a></span></p> <p>&nbsp;</p>Wed, 13 Mar 2019 08:33:00 +0100PLAN DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA HRVATSKA KOSTAJNICAhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/plan-deratizacije-na-podruju-grada-hrvatska-kostajnica-03-2019http://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/plan-deratizacije-na-podruju-grada-hrvatska-kostajnica-03-2019<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: medium;"> <strong>PREDMET:</strong> Plan preventivne proljetne sustavne deratizacije na&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; području</span><span style="font-size: medium;"> Grada Hrvatska Kostajnica u 2019. godini</span></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong></strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;">&nbsp;Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Grada Hrvatska Kostajnica, a &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera za&scaron;tite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="left"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>PLAN DERATIZACIJE</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>NA PODRUČJU GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <table style="width: 567px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="132" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">18. ožujka 2019.</span></p> </td> <td width="26" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">-</span></p> </td> <td width="408" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">ROSULJE, UTOLICA , RAUSOVAC</span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="132" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">19.ožujka 2019.</span></p> </td> <td width="26" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">-</span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> </td> <td width="408" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">SELI&Scaron;TE KOSTAJNIČKO, HRVATSKA KOSTAJNICA</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="132" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">20. ožujka 2019.</span></p> </td> <td width="26" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">-</span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> </td> <td width="408" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">HRVATSKA KOSTAJNICA</span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="132" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">21. ožujka 2019.</span></p> </td> <td width="26" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">-</span></p> </td> <td width="408" valign="top"> <p><span style="font-size: small;">ČUKUR, PANJANI</span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lo</span><span style="font-size: small;">&scaron;eg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).&nbsp; </span><span style="font-size: small;">Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdra</span><span style="font-size: small;">vlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bro-</span><span style="font-size: small;">madialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontakt osoba Josip Hrlić mob: 099/2533-005</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>PLAN DERATIZACIJE MOŽETE PREUZETI <a href="/uploads/Plan der. Hrv.Kostajnica-P-1-2019.pdf"><strong>OVDJE</strong></a></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Direktor:</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Miroslav &Scaron;karda&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p>Tue, 12 Mar 2019 19:22:00 +0100OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest08032019http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest08032019<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p>REPUBLIKA HRVATSKA</p> <p>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</p> <p>&nbsp;</p> <p>KLASA: 112-01/19-01/01</p> <p>URBROJ: 2176/02-03/01-19-2</p> <p>Hrvatska Kostajnica,&nbsp; 06. ožujka 2019.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>PREDMET: Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti kandidata</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; za radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvo</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prethodnoj provjeri znanja za radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice može pristupiti slijedeći kandidat:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PETRA ABRAMOVIĆ iz Hrvatske Kostajnice, Miroslava Krleže 55</p> <p>&nbsp;</p> <p>Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održat će se u <strong>utorak, 12. ožujka 2019. u 09,00</strong> sati, u prostorijama Gradske uprave, Trg N. &Scaron;. Zrinskog 1.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Navedena provjera provest će se na slijedeći način:</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pismena provjera znanja iz područja za koje je raspisan natječaj</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; provjera poznavanja rada na osobnom računalu</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; razgovor s kandidatima</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja su:</p> <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustav Republike Hrvatske ("NN" 56/90, 135/97, 8/98, &nbsp;113/00, 124/00, 28/01,</p> <p>41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14);</p> <p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (&bdquo;NN"</p> <p>86/06, 125/06 -ispravak, 16/07-ispravak, 95/08 - Odluka Ustavnog suda u Republici Hrvatskoj, 46/10 - &nbsp;ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15 );</p> <p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (&bdquo;NN" 33/01, 60/01,</p> <p>129/05, 109/07,&nbsp;125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proči&scaron;ćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17 )</p> <p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zakon o službenicima i namje&scaron;tenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)</p> <p>&nbsp;samoupravi ("NN" 86/08, 61/11 i 4/18);</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.&nbsp; &nbsp;Zakon o proračunu ( ''NN'' broj: 27/08, 136/12 i 15/15);</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.&nbsp; &nbsp;Zakon o fiskalnoj odgovornosti (''NN'' 139/10 i 19/14);</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.&nbsp; &nbsp;Statut Grada Hrvatske Kostajnice ("SV" 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18);</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;8.&nbsp; &nbsp;Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kostajnice&nbsp;("SV" 15/16);</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;9. &nbsp;Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kostajnice&nbsp;("SV" 22/16, 37/16, 10/18, 60/18 i 7/19).</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; v.d.&nbsp; PROČELNIK</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoran Stunković, dipl. ing. građ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Sat, 09 Mar 2019 08:28:00 +0100II. IZMJENE PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICEhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/ii-izmjene-plana-nabave-grada-hrvatske-kostajnice2019IIhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/ii-izmjene-plana-nabave-grada-hrvatske-kostajnice2019II<p>&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan nabave za 2019 II izmjene.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>II. IZMJENE</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan nabave za 2019 II izmjene.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan nabave za 2019 II izmjene.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan nabave za 2019 II izmjene.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan nabave za 2019 II izmjene.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2019. GODINU</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan nabave za 2019 II izmjene.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p>&nbsp;</p>Wed, 06 Mar 2019 16:53:00 +0100JAVNI NATJEČAJhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/javni-natjeajhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/javni-natjeaj<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25819022112130.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">JAVNI NATJEČAJ</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25819022112130.pdf"><span style="font-size: small;">za podno&scaron;enje prijedloga za dodjelu </span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25819022112130.pdf"><span style="font-size: small;">Nagrade Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini</span></a></p>Mon, 25 Feb 2019 14:22:00 +0100PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabavehttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/p-r-a-v-i-l-n-i-k-o-izmjeni-pravilnika-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabavehttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/p-r-a-v-i-l-n-i-k-o-izmjeni-pravilnika-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabave<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/pravilnik o izmj-pravilnika-pjjn.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>P R A V I L N I K</strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/pravilnik o izmj-pravilnika-pjjn.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave</strong></span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Wed, 20 Feb 2019 14:46:00 +0100