Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-GV-10-NEKRETNINEhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-GV-10-NEKRETNINE<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA RASPLOAGANJA</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">POLJOPRIVREDNIM ZEMLJI&Scaron;TEM U VLASNI&Scaron;TVU REPUBLIKE HRVATSKE</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">ZA GRAD HRVATSKU KOSTAJNICU</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><strong>- </strong><a href="/uploads/GV - deseta sjednica-odluka1.pdf">ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RASPLOAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJI&Scaron;TEM U VLASNI&Scaron;TVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD HRVATSKU KOSTAJNICU</a></span></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/GV - deseta sjednica-odluka1.pdf"> </a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><strong>- </strong></strong><a href="/uploads/GV - deseta sjednicaodluka2.pdf">ODLUKA</a><a href="/uploads/GV - deseta sjednicaodluka2.pdf">o prigovorima na Program raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu.</a> </span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><strong><br /></strong></strong></p> <p><strong><strong> </strong></strong></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/Program raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem3.pdf">PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJI&Scaron;TEM U VLASNI&Scaron;TVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD HRVATSKU KOSTAJNICU.</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/Tablični prikaz raspolaganja zemlji&scaron;tem3.xls">TABLIČNI PRIKAZ RASPOLAGANJA ZEMLJI&Scaron;TEM</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP ČUKUR4.png">KKP ČUKUR</a></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP HRVATSKA KOSTAJNICA4.png">KKP HRVATSKA KOSTAJNICA</a></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP PANJANI4.png">KKP PANJANI</a></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP RAUSOVAC4.png">KKP RAUSOVAC</a></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP SELI&Scaron;TE KOSTAJNIČKO4.png">KKP SELI&Scaron;TE KOSTAJNIČKO</a></p> <p style="text-align: justify;">- <a href="/uploads/KKP UTOLICA4.png">KKP UTOLICA</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><strong><br /></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>Wed, 13 Jun 2018 12:45:00 +0200ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINEhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-prodaji-nekretninehttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-prodaji-nekretnine<p>&nbsp;</p> <p>REPUBLIKA HRVATSKA</p> <p>SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>GRADSKO VIJEĆE</p> <p>&nbsp;</p> <p>KLASA: 021-05/18-01/21</p> <p>URBROJ: 2176/02-02-18-1</p> <p>Hrvatska Kostajnica, 08. lipnja 2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 2. Zakona o vlasni&scaron;tvu i drugim stvarnim pravima ( &bdquo;Narodne novine " br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 ), članka 32. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( &bdquo; Službeni vjesnik " br. 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) i članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( &bdquo; Službeni vjesnik " br. 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice, na prijedlog gradonačelnika, na svojoj 10. sjednici održanoj 08. lipnja 2018. donijelo je</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>O D L U K U</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>o prodaji nekretnine u vlasni&scaron;tvu</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>Grada Hrvatske Kostajnice</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 1.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Odobrava se prodaja nekretnine u vlasni&scaron;tvu Grada Hrvatske Kostajnice i to:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; poslovni prostor nalazeći na k.č.br. K 417/2 i 417/3 ( k.č.br. 891 ) upisan u z.k.ul. 2972 k.o. Kostajnica.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 2.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Temeljem ove Odluke raspisat će se javni natječaj za prodaju navedene nekretnine.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Nekretnina se ne može prodati ispod početne cijene utvrđene na temelju nalaza i procjene ovla&scaron;tenog sudskog vje&scaron;taka ili Porezne uprave.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 3.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice donijet će Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva za prodaju predmetne nekretnine i sklopiti Ugovor o prodaji nekretnine iz članka 1. ove Odluke.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 4.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u &bdquo; Službenom vjesniku ".</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PREDSJEDNIK</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ivan Čubaković, prof.</p> <p>&nbsp;<strong><span style="font-size: small;">- <a href="/uploads/Odluka o prodaji nekretnine EKOS.pdf">O D L U K A o prodaji nekretnine u vlasni&scaron;tvu Grada Hrvatske Kostajnice</a></span></strong></p>Wed, 13 Jun 2018 12:28:00 +0200I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018.GODINUhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/i-izmjene-plana-nabave-za-2018godinuhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/i-izmjene-plana-nabave-za-2018godinu<p>&nbsp;</p> <p>REPUBLIKA HRVATSKA</p> <p>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>GRADONAČELNIK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>KLASA: 022-05/18-01/03</p> <p>UR.BROJ: 2176/02-01-18-2</p> <p>Hrvatska Kostajnica, 05. lipnja 2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( &bdquo; Narodne novine " br. 120/16 ) i članka 49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( &bdquo; Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice&nbsp; donio je</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>I. IZMJENE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2018. GODINU</strong></span></p> <p><strong>&nbsp; <br /></strong></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 1.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>U planu nabave za 2018. god., KLASA: 022-05/18-01/03, UR.BROJ: 2176/02-01-18-1 od 18. siječnja 2018. god.:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; za predmet nabave &bdquo; energetska obnova javne rasvjete ", ev. broj N 12, procijenjena vrijednost nabave iz stupca 4. mijenja se i umjesto &bdquo; 160.000,00 ", glasi &bdquo; 490.000,00 ". &nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 2.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Ove izmjene Plana nabave stupaju na snagu danom dono&scaron;enja, a objavit će se u &bdquo; Službenom vjesniku ", u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici www.hrvatska-kostajnica.hr.</span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; GRADONAČELNIK</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dalibor Bi&scaron;ćan</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p>Wed, 06 Jun 2018 13:37:00 +0200OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-JRASPRAVAPPUGHK2http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-JRASPRAVAPPUGHK2<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>OBAVIJEST - JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA </strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">- <a href="/uploads/javna rasprava2.pdf">JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">- <a href="http://www.zpusmz.hr/zakljucak-o-utvrdivanju-prijedloga-i-izmjena-i-dopuna-ppu-grada-hrvatska-kostajnica-za-javnu-raspravu/ ">TEKSTUALNI I GRAFIČKI DIO PRIJEDLOGA PLANA</a></span></p>Wed, 06 Jun 2018 09:06:00 +0200OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-ZAKLJUCAKpidppughkhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-ZAKLJUCAKpidppughk<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/ZAKLJUČAK2018.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatska Kostajnica za javnu raspravu.</span></strong></a></p>Tue, 05 Jun 2018 15:02:00 +0200OBAVIJEST O TRETIRANJU KOMARACAhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-o-tretiranju-komaracahttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-o-tretiranju-komaraca<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>OBAVIJEST</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>O LARVICIDNOM TRETIRANJU KOMARACA NA</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>PODRUČJU&nbsp; GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p><span style="font-size: small;">Po&scaron;tovani građani,</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;dana 8. lipnja 2018. godine (petak), sa početkom u 10,00 sati,&nbsp; izvr&scaron;it će se larvicidno tretiranje komaraca na području Grada Hrvatske Kostajnice. Tretiranje se planira vr&scaron;iti sa zemlje, tlačnim i motornim prskalicama, te izlaganjem granula (tableta) larvicida.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;U radu će se koristiti larvicidi treće skupine. Larvicidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, &scaron;to u konačnici rezultira smanjenjem broja ličinki komaraca koje bi u daljnjem razvojnom stadiju prerasle u adulte (odrasle jedinke). Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a ne zaostaju u okoli&scaron;u jer su biorazgradivi.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Insekticidi imaju Odobrenje i Rije&scaron;enje Ministarstva zdravstva.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; U slučaju lo&scaron;eg vremena tretiranje se vr&scaron;i sljedeći radni dan bez oborina.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GRADONAČELNIK</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dalibor Bi&scaron;ćan</p> <p><a href="/uploads/OBAVIJESTKOMARCI2018.pdf">OBAVIJEST O LARVICIDNOM TRETIRANJU KOMARACA NA PODRUČJU GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE.</a></p>Tue, 05 Jun 2018 14:07:00 +0200OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-UPIS-DV-2018http://www.hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-UPIS-DV-2018<p><strong>DJEČJI VRTIĆ &bdquo;KRIJESNICA"</strong></p> <p><strong>HRVATSKA KOSTAJNICA</strong></p> <p><strong>Vladimira Nazora 40</strong></p> <p><strong>44430 Hrvatska Kostajnica</strong></p> <p><strong>Kontakt: 044/851-305</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">OBAVIJEST</span></h1> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>o upisu djece rane i pred&scaron;kolske dobi </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>u programe pred&scaron;kolskog odgoja i obrazovanja </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>za pedago&scaron;ku godinu 2018./2019. na području Grada Hrvatske Kostajnice</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; I. PODNO&Scaron;ENJE ZAHTJEVA ZA UPIS</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Dječji vrtić &bdquo;Krijesnica" Hrvatska Kostajnica primat će zahtjeve za upis djece u programe pred&scaron;kolskog odgoja i obrazovanja</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">od 1. lipnja do 15. lipnja 2018. godine</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>radnim danom od 9,00 do 13,00 sati i to za ostvarivanje sljedećih programa:</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU</span></strong></span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">1.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;">za djecu koja do 31. kolovoza 2018. navr&scaron;avaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;">&scaron;kolu</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - cjelodnevni 10-satni program (od 6,30 do 16,30 sati)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;poludnevni 5,5-satni program (6,30 do 12,00 sati)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;">&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline;">PROGRAM PRED&Scaron;KOLE (do 250 sati godi&scaron;nje)</span></strong></span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2.1.<em> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><span style="text-decoration: underline;">obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu &scaron;kolu, koja nisu obuhvaćena&nbsp; </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">redovitim programom (koja će do 31. ožujka 2019. godine navr&scaron;iti &scaron;est godina)</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;">djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program pred&scaron;kole dvije godine prije polaska u </span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline;">osnovnu &scaron;kolu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">popunjen i potpisan zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranici </span></strong></span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">www.hrvatska-kostajnica.hr),</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;">rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave), </span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;">uvjerenje o mjestu prebivali&scaron;ta djeteta, </span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;">presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili potvrde o prebivali&scaron;tu,</span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;">ostala dokumentacija navedena u zahtjevu.</span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Mogućnost upisa u vrtić u redovite programe pred&scaron;kolskog odgoja i obrazovanja imaju sva djeca s područja Grada Hrvatske Kostajnice te susjednih općina: Općine Hrvatske Dubice, Općine Majur i Općine Donji Kukuruzari.</span></strong> Ukoliko vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece koji podnesu zahtjeve za upis djece u redovite programe prednost će pri upisu imati djeca s prebivali&scaron;tem u Gradu Hrvatskoj Kostajnici<strong>. </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IV. OBJAVA REZULTATA UPISA </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni na oglasnim pločama Dječjeg vrtića <strong><span style="text-decoration: underline;">29 . lipnja 2018.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića <strong><span style="text-decoration: underline;">do 15. srpnja 2018. godine.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V. UPIS</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana ogla&scaron;avanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2018. ili do uključivanja djeteta u program.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Dijete se uključuje u program početkom pedago&scaron;ke godine od 1. rujna 2018. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedago&scaron;ke godine u vrtić ako ima slobodnih mjesta. </strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu pred&scaron;kolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, ne stariju od mjesec dana (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece pred&scaron;kolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću&nbsp; - NN 114/02) te kopiju knjižice imunizacije (knjižicu cijepljenja).</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Hrvatske Kostajnice, ovisno o vrsti i trajanju programa.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Obavje&scaron;tavamo Vas da potpisom i predajom Zahtjeva za upis dajete privolu za objavu &scaron;ifre zahtjeva prilikom objave rezultata upisa u pedago&scaron;ku godinu 2018./2019.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Obavje&scaron;tavamo Vas da potpisom i predajom Zahtjeva za upis dajete privolu za obradu Va&scaron;e dokumentacije u službama vrtića: tajni&scaron;tvo, stručni tim, komisija za upis, administrator, računovodstvo te za prosljeđivanje Va&scaron;ih podataka Osnivaču pri kojem se vode administrativno-računovodstveni poslovi i Ministarstvu odgoja i obrazovanja.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Osnova za prikupljanje i obradu podataka je Zakon o pred&scaron;kolskom odgoju i obrazovanju.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">*Molimo Vas da ne mijenjate sadržaj i oblik obrazaca!</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><strong>KLASA: 601-01/18-01/25</strong></p> <p><strong>UR. BROJ: 2176-73-18-01-1</strong></p> <p><strong>U Hrvatskoj Kostajnici&nbsp; 1. lipnja 2018. godine.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/uploads/ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ.pdf"><strong>ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ &nbsp;&bdquo;KRIJESNICA" HRVATSKA KOSTAJNICA</strong></a> .pdf</p> <p><a href="/uploads/ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ.doc"><strong>ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ &nbsp;&bdquo;KRIJESNICA" HRVATSKA KOSTAJNICA</strong></a> .docx</p> <p><a href="/uploads/ZAHTJEV ZA UPIS U PRED&Scaron;KOLU.pdf"><br /></a></p> <p><a href="/uploads/ZAHTJEV ZA UPIS U PRED&Scaron;KOLU.pdf"> </a></p> <p><strong><a href="/uploads/ZAHTJEV ZA UPIS U PRED&Scaron;KOLU.pdf">ZAHTJEV ZA UPIS &nbsp;DJETETA U <span style="text-decoration: underline;">PROGRAM PRED&Scaron;KOLE </span>U DJEČJI VRTIĆ &bdquo;KRIJESNICA" HRVATSKA KOSTAJNICA</a> .</strong>pdf</p> <p><br /><strong><strong><a href="/uploads/ZAHTJEV ZA UPIS U PRED&Scaron;KOLU.doc">ZAHTJEV ZA UPIS &nbsp;DJETETA U <span style="text-decoration: underline;">PROGRAM PRED&Scaron;KOLE </span>U DJEČJI VRTIĆ &bdquo;KRIJESNICA" HRVATSKA KOSTAJNICA</a> .</strong></strong>docx</p> <p><strong><strong><br /></strong></strong></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p>Fri, 01 Jun 2018 12:39:00 +0200OBAVIJESThttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-JAVNIUVIDupprpzhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-JAVNIUVIDupprpz<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">OBAVIJEST</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJI&Scaron;TEM</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U VLASNI&Scaron;TVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Javni uvid.pdf"><span style="font-size: small;">1. Obavijest o Javnom uvidu</span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem2.pdf"><span style="font-size: small;">2. Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem</span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Tablični prikaz raspolaganja zemlji&scaron;tem2.xls"><span style="font-size: small;">3. Tablični prikaz raspolaganja zemlji&scaron;tem.</span></a></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">4. Grafički prikaz Prijedloga programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu države na području Grada Hrvatske Kostajnice.</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">- <a href="/uploads/KKP GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA2.png">KKP Grad Hrvatska Kostajnica</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">-<a href="/uploads/KKP ČUKUR2.png"> KKP Čukur</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">-<a href="/uploads/KKP HRVATSKA KOSTAJNICA2.png"> KKP Hrvatska Kostajnica i Rosulje</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">- <a href="/uploads/KKP PANJANI2.png">KKP Panjani</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">- <a href="/uploads/KKP SELI&Scaron;TE KOSTAJNIČKO2.png">KKP Seli&scaron;te Kostajničko</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">- <a href="/uploads/KKP UTOLICA2.png">KKP Utolica</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">- <a href="/uploads/KKP RAUSOVAC2.png">KKP Rausovac</a><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Wed, 23 May 2018 13:38:00 +0200ODLUKAhttp://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka22052018-1http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka22052018-1<p style="text-align: center;"><a href="/uploads/ODLUKA22052018t.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">ODLUKA</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/ODLUKA22052018t.pdf"><br /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/ODLUKA22052018t.pdf"><span style="font-size: small;">KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/ODLUKA22052018t.pdf"><span style="font-size: small;">STRATE&Scaron;KU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLI&Scaron; ZA</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/ODLUKA22052018t.pdf"><span style="font-size: small;">IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></a></p>Tue, 22 May 2018 16:32:00 +0200GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/godinji-izvjetaj-o-izvrenju-prorauna-za-2017http://www.hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/godinji-izvjetaj-o-izvrenju-prorauna-za-2017<p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Odluka12018.pdf">GODI&Scaron;NJI IZVJE&Scaron;TAJ O IZVR&Scaron;ENJU PRORAČUNA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. GODINE</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Ispis izvr&scaron;enja proračuna.pdf">IZVJE&Scaron;TAJ O IZVR&Scaron;ENJU PRORAČUNA</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Izvr&scaron;enje po programskoj klasifikaciji.pdf">IZVR&Scaron;ENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Izvr&scaron;enje prema organizacijskoj klasifikaciji.pdf">IZVR&Scaron;ENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.pdf">PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Prihodi i rashodi prema izvorima.pdf">PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA.</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.pdf">RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/5b02af18-44a8-4fa1-a743-52a2b93a4923-Prihodi i rashodi prema izvorima.pdf">RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA.</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.pdf">RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/DODATNA OBRAZLOŽENJA201718.pdf">DODATNA OBRAZLOŽENJA.</a><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Mon, 21 May 2018 13:25:00 +0200